Projektas „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.

Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investors Forum“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, VšĮ „Žiedine ekonomika“, Socialinės integracijos centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija.

Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, darbuotojų mainai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę už poveikį aplinkai ir visuomenei. Bus skatinamas ĮSA diegimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principų diegimas (atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). ĮSA bus skatinama įvairiomis akcijomis, daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įgyvendinimu, metodinių leidinių socialinės atsakomybės tema rengimu, verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimu ir išbandymu, tarptautinių konferencijų organizavimu.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendins bandomuosius socialinės atsakomybės projektus – darbo santykių, aplinkosaugos, skaidrios veiklos, bendruomeniškumo, vartotojų teisių ir kitose srityse. Projektų įgyvendinimo metu bus skiriamas dėmesys bendradarbiavimui su organizacijomis, įmonėmis, darbuotojų kompetencijų tobulinimui, metodinės medžiagos parengimui, konsultacijoms, diskusijoms ir rekomendacijoms ĮSA srityje. Verslo ir NVO partnerystė yra viena tarpsektorinių partnerysčių rūšių, itin glaudžiai besisiejančių su ĮSA.

Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.

Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Projekto pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2022-04-01

Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Priemonė Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“

Bendra projekto vertė – iki 1 793 933,75 eurai