fbpx

Prisijungti

Paslaugos

Prekybos dokumentai

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai įmonėms - eksportuotojoms išduoda prekių kilmės sertifikatus - dokumentus, liudijančius prekių kilmę, išduodamus, kai prekės eksportuojamos į ne ES šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė.

Taip pat konsultuojame GS1 brūkšninių kodų išdavimo klausimais, išduodame Force Majeure pažymas.

 • Prekių kilmės dokumentai

  Prekių kilmės sertifikatas (PKS)

  PKS yra dokumentas, liudijantys prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė.

  PKS išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

  Asmuo, norėdamas gauti PKS, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

  Prekių gavimo ir pardavimo sąskaitas;
  Prekės kilmę įrodančius dokumentus: gamintojo deklaraciją, jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje; kilmės sertifikato originalą (Certificate of Origin), jei prekė ne Lietuvos Respublikos kilmės;
  Sutarties su pirkėju kopiją;
  Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

  Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

  Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į

  Jekateriną Komarovą tel. +370 (618 ) 39097 arba (8 ~ 5) 213 5550, el. paštu jekaterina.komarova@cci.lt (Vilniuje)

  Jolitą Linkevičienę tel. (8~315) 73 366, el. paštu jolita.linkeviciene@cci.lt  (Alytuje)

  Danguolę Juciuvienę tel. (8~340) 60 072, el. paštu d.juciuviene@cci.lt (Ukmergėje)

 • Brūkšniniai kodai

  Asociacija „GS1 Lithuania“

  Tarptautinė GS1 organizacija, įsteigta dar 1973 metais, JAV ir Kanadoje, jau daugiau nei 30 metų kuria ir skatina įvairiausių standartų tiekimo grandinei, verslui, sveikatos apsaugai ir kt. sektoriams diegimą bei įgyvendinimą pasauliniu mastu.

  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai (toliau Rūmai) įgyvendindami jiems 1995 m. LR Rūmų įstatymu priskirtą prekių numeravimo ir kodavimo brūkšniniais kodais funkciją, ją delegavo Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų asociacijai (toliau Asociacija), kuri daugiau nei 15 m. Lietuvoje atstovavo tarptautinę GS1 organizaciją.

  Vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus visi Prekybos pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės 2011 m. birželio 29 d. įsteigė asociaciją “GS1 Lithuania”, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus Lietuvoje, atstovauti tarptautinę GS1 organizaciją (GS1 AISBL) Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimus pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus.

  Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p. LPPARA perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.
  Visi asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine GS1 AISBL organizacija, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises Asociacijai „GS1 Lithuania“ teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

  Atsižvelgiant į tai, kad Rūmus ir regioninius GS1 sistemos vartotojus sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, Rūmai yra arčiau regionuose esančių GS1 sistemos vartotojų, todėl gali greitai reaguoti ir atsakyti į GS1 sistemos vartotojams iškylančias problemas, konsultuoti aktualiais klausimais, Regioniniai Prekybos, pramonės ir amatų rūmai sutarčių su Asociacija „GS1 Lithuania“ pagrindu ir toliau teiks paslaugas susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus Lietuvoje, konsultuos GS1 sistemos naudotojus sutarčių sudarymo, dokumentų pildymo, mokesčių mokėjimo bei kitais GS1 sistemos naudojimo klausimais, taip pat priims iš fizinių ir juridinių asmenų prašymus tapti GS1 sistemos naudotojais Lietuvoje, prašymus dėl prekių registravimo GS1 sistemoje bei išduos GS1 sistemos naudotojams Asociacijos „GS1 Lithuania“ paruoštus prekių registracijos pažymėjimus.

  Visais jums kylančiais klausimais ir toliau kreipkitės arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus arba tiesiogiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ tel. (8 5) 2614532, faksu (8 5) 2621403 arba elektroniniu paštu gs1@gs1lt.org.

  Kas yra brūkšninis kodas?

  Brūkšninių kodų (BK) technologija – tai nustatytų matmenų šviesių ir tamsių brūkšnių (segmetų), išdėstytų pagal tam tikras taisykles raštas, skirtas duomenų pavaizdavimui forma, tinkama automatizuotam skaitymui.

  GS1 prekių numeravimo sistema skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Jos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę. Paprastesnės prekių ekspedijavimo ir pajamavimo procedūros. Tuos pačius numerius galima naudoti ir gamybos valdymo sistemoje, sudarant sandėrius, vykdant įvairias logistines operacijas.

  Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, galima drąsiai tvirtinti, kad labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja. Dažniausiai prekių numeravimui yra naudojami trylikos skaitmenų GS1-13 numeris ir sumažintas aštuonių skaitmenų GS1-8 numeris, skirtas ženklinti labai mažoms prekėms.

  Be šių numerių dar yra galimos įvairios jų modifikacijos. Labiausiai paplitusios iš jų – tai kintamos išeigos (svorio) prekių numeriai; numeriai, skirti ženklinti spaudos leidinius, nuolaidų korteles, prekių siuntas, įmonių rekvizitus duomenų bazėse ir kt.

  Išvardinti numeriai ant prekių yra pavaizduojami skaitmeninėje ir BK formoje, kur kiekvienam skaitmeniui skiriami įvairaus pločio 2 brūkšniai ir 2 tarpai. Brūkšninio kodavimo principus bei įvairius kitus techninius reikalavimus ant prekių užnešamiems simboliams nusako atitinkami tarptautiniai standartai ir jų pagrindu leidžiami nacionaliniai standartai. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bet kurioje šalyje paženklintos prekės numeris yra lengvai nuskaitomas visose pasaulio parduotuvėse. Tai yra pasiekiama dar ir todėl, kad įvairiose šalyse, įvairių firmų gaminama BK spausdinimo ir nuskaitymo aparatūra atitinka (tiksliau sakant turi atitikti, o tai būtina įsitikinti prieš ją įsigyjant) šiems standartams.

  Visi reikalavimai prekių numerių simboliams, kurie yra keliami Lietuvoje, yra smulkiai išdėstyti Lietuvos standarte, LST EN 797 + AC: 1998 “Brūkšniniai kodai. Techniniai simbolikų reikalavimai. “EAN/UPC”, paruoštame atitinkamo Europos standarto pagrindu. Todėl akivaizdu, kad prieš įsigyjant BK spausdinimo aparatūrą reikia įsitikinti, kad ji užtikrina spausdinamų simbolių kokybę, atitinkančią šį standartą, o nuskaitančios aparatūros atpažįstamų kodų sąraše yra kodai EAN/UPC, ITF-14, EAN-128, naudojami įvairiuose prekybos automatizavimo procesuose.
  Kaip tapti Asociacijos „GS1 Lithuania“ nariu?

  Atsisiųsti prisijungimo prie GS1 Sistemos prašymą

  Atsisiųsti prekių registravimo paraišką

  Prisijungimo prie GS1 sistemos prašyme prašome pateikti informaciją apie įmonę:

  – pilną įmonės pavadinimą, tiksliai taip kaip įrašyta įmonės registracijos pažymėjime;
  – įmonės kodą ir PVM kodą;
  – įmonės registracijos adresą ir adresą korespondencijai (kartu su pašto indeksu), kuriuo galima būtų siųsti registruotus laiškus;
  telefono bei fakso numerius, el. pašto adresą (jei yra);
  – skiltyje „Pagrindinė įmonės veikla“ prašome parašyti kodą pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK), kuris nurodytas Jūsų įmonės registracijos dokumentuose (įstatuose). Jei įmonės veikla yra daugiašakė, būtina nurodyti tik tuos kodus, kurie susiję su numatomomis registruoti prekėmis;
  – svarbu nurodyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą bei banko kodą, o taip pat praėjusių metų įmonės apyvartą ir pagal ją nustatytą prijungimo mokestį.

  Prekių registravimo paraiškoje būtina nurodyti:

  – įmonės kodą bei adresą korespondencijai;
  – žemiau pateiktos lentelės pirmoje skiltyje būtina išvardinti norimas šiuo metu numeruoti prekes: pavadinimą, svorį arba vienetų skaičių, įpakavimą, kitas išskirtines charakteristikas;
  – antrojoje skiltyje nurodomas normatyvinio dokumento (TS, ĮST, LST, EN ir pan.) numeris;
  – trečiojoje skiltyje nurodomas prekės kodas pagal harmonizuotą sistemą HS (muitinės kodas, 4 skaičiai);
  – ketvirtojoje – kada ši paženklinta prekė pateks į prekybos tinklą (metai ir ketvirtis).

  Atsisiųsti mokesčių sistemą

  Mokesčių sistemoje nurodyta informacija, kokios yra tapimo GS1 sistemos naudotoju sąlygos, prisijungimo prie sistemos, metinio sistemos palaikymo ir prekių registravimo mokesčių dydžiai, taikomos nuolaidos.

  Atsisiųsti priedą Nr.4

  Atsisiųsti sutartį

  Atsisiųsti priedą Nr.1

  Jei kodus norėsite registruoti naudodamiesi internetine kodų registracijos sistema, papildomai atsiųskite užpildytą prašymą:

  Prašymas dėl naudojimosi GS1 prekių kodų registravimo e-sistema

  Pastaba: ant visų dokumentų būtinai turi būti įmonės vadovo parašas bei įmonės antspaudas.

  Užpildytus pareiškimus prašome atsiųsti į Vilniaus PPAR faksu (8 5) 213 5542 arba el. paštu vilnius@cci.lt arba tiesiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ faksu (8 5) 2621403 arba el. paštu gs1@gs1lt.org.

  Svarbu!

  Prisijungimo prašymo originalą  ir sutarties 2 egzempliorius išsiųsti paštu, adresu: (J. Tumo -Vaižganto g. 9/1, LT-01108, Vilnius ).

  Gavusi Jūsų Prisijungimo prašymą, Asociacija „GS1 Lithuania“ išrašys bei faksu išsiųs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir lauks mokėjimo pavedimo už prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestį. Gavus pavedimo kopiją, Jums bus suteiktas GS1 gamintojo numeris ir išduodami GS1 prekių numeriai.

  GS1 prekių numerius gausite faksu.  Originalius dokumentus: naudotojo atestatą ir GS1 prekių numerius, bei sąskaitas-faktūras už stojimą į Asociaciją „GS1 Lithuania“ ir už išduotus GS1 prekių numerius  gausite  paštu.

  Maloniai prašome dokumentus pildyti aiškiai (spausdintinėmis raidėmis), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.

  Esant neaiškumams prašome kreiptis el. paštu vilnius@cci.lt.

 • Force Majeure pažymos

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai išduoda pažymas apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kilusias ar egzistavusias rūmų veiklos teritorijoje, t.y. Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Rūmų, kaip valstybės įgaliotos institucijos, išduota pažyma yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią nei kitos įrodinėjimo priemonės. Konstatavus force majeure aplinkybes asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

  Force majeure sąvoka apibūdinamos nepaprastos aplinkybės, kurių negalima kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu bei negalima užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šias aplinkybes gali sukelti karas, piratavimas, sabotažas, stichinė nelaimė (pvz., audra, ciklonas, žemės drebėjimas, potvynis, gaisras), boikotas, streikas, lokautas ir pan. Force majeure aplinkybėmis taip pat gali būti pripažinti teisėti ar neteisėti valstybės institucijų veiksmai bei atskirų pareigūnų veiksmai.

  Rūmai išnagrinėja asmens prašymą ir išduoda pažymą arba motyvuotai atsisako ją išduoti per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Prireikus rūmai gali per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreiptis į asmenį su rašytiniu prašymu patikslinti ir (ar) papildyti pateiktus dokumentus. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ir (ar) papildytų dokumentų gavimo rūmuose dienos.

  AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT19 7044 0600 0030 8798, Banko kodas – 70440

 • ATA knygelės

  Informuojame, kad nuo 2014 m. gegužės 1 d. ATA knygeles išduoda Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

  ATA knygelių naudojimo ir išdavimo klausimais konsultuoja:

  Andrius Martinonis

  Tel. 8-5 2612102

  El.paštas: andrius.martinonis@chambers.lt

  Daugiau informacijos – http://chambers.lt/paslaugos/ata-knygeles/

Narystės privalumai

Tapkite rūmų nariu

Narių duomenų bazė

Nario zona

>

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis