fbpx

Prisijungti

Naujienos

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai force majeure pažymas sieks išduoti kaip galima greičiau

2020 m. kovo 3 d., Vilnius. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad verslas, patiriantis sunkumų dėl koronavirusų sukeltų aplinkybių, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas.

Rūmai turi išnagrinėti asmens prašymą ir išduoti pažymą arba motyvuotai atsisakyti ją išduoti per 20 darbo dienų. Atsižvelgdami į įtemptą situaciją dėl koronaviruso keliamų sunkumų, Rūmai verslo pateiktus prašymus išduoti force majeure pažymas sieks išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką.

„Visada siekiame prašymus dėl force majeure pažymų išnagrinėti kaip galėdami greičiau, o šiandieninė situacija dėl koronaviruso įpareigoja Rūmus padėti verslui. Todėl efektyvinsime procesus ir, tikimės, prašymo nagrinėjimo laikas dar labiau sutrumpės“, - sako Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų Rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė, informuodama, kad Vilniaus Rūmai iki šiol nėra gavę prašymų išduoti force majeure pažymos dėl koronaviruso.

Teisininkė pažymi, kad visi prašymai vertinami individualiai, kruopščiai nagrinėjant pateiktą subjektų informaciją, sutartis, kitus dokumentus, siekiant, kad force majeure aplinkybės būtų įvertintos kokybiškai, o pažyma tiktų pagrįsti subjekto negalėjimą vykdyti įsipareigojimų.

Pažymos išdavimo laikas labai priklauso ir nuo to, ar visus tinkamus dokumentus pristato verslininkas, ar nereikia laukti papildomos dokumentacijos iš kitų institucijų.

Rūmai primena, kad Force majeure  pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Jos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

„Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą. Pats ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo, tam turi atsirasti force majeure aplinkybės“, – pažymi Rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė.

Advokatės teigimu, jei,  pavyzdžiui, įmonė dėl aukščiau paminėtų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, tuomet ji galėtų remtis force majeure aplinkybės buvimu, kurias patvirtintų Rūmai, ir išduota pažyma gali būti panaudota kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Rūmai primena, kad partneris, norintis gauti pažymą, per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, būtinus dokumentus.

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka:

1) Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2) Pažymos išduodamos asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine-ūkine veikla.

3) Asmuo, norintis gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:

a) prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;

b) sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;

c) kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;

d) dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;

e) dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;

f) dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą;

g) prireikus – kitus papildomus dokumentus.

4) Rūmai išnagrinėja asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.

5) Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimai jėgai (force majeure).

6) Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.

7) Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.

8) Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.

9) Pažyma pasirašoma rūmų direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu.

10) Ginčai, kilę tarp asmens ir rūmų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

Visų regioninių prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotų force majeure pažymų statistika:

2017 m. – 47

2018 m. – 91

2019 m. – 11

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis