fbpx

Prisijungti

Naujienos

Ekstremalioje situacijoje atsidūrusiam verslui paslaugas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai teiks ir nuotoliniu būdu, ir vietoje

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad verslui, šiandien atsidūrusiam ekstremalioje situacijoje, paslaugas (force majeure pažymų išdavimas, konsultacijos ir kt.) teiks ir nuotoliniu būdu, tačiau ekspertai būtinas paslaugas teiks bei dokumentus, pavyzdžiui, prekių kilmės sertifikatus, išduos vietoje. Kiti renginiai, misijos, parodos, kontaktų sesijos ir pan. atšaukiami iki atskiro pranešimo.

„Ėmėmės visų būtinų atsargumo priemonių, didžioji dalis darbuotojų veiklą vykdys nuotoliniu būdu, o vietoje dirbs rūmų ekspertai, be kurių pagalbos verslas šiuo metu negali išsiversti“, - pažymi rūmų gen. direktorius dr. Almantas Danilevičius.

Rūmai akcentuoja, kad verslo siunčiama informacija apie padėtį rinkoje bus nuolat analizuojama ir perduodama valdžios institucijoms, siekiant tinkamai reaguoti į situacijos pokyčius. Rūmų nariai ir kitos kompanijos kviečiamos teikti informaciją el. paštu vilnius@cci.lt .

 

Force majeure pažymos

Rūmai primena, kad verslas, patiriantis sunkumų dėl koronaviruso sukeltų aplinkybių, paskelbto karantino, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas.

Pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip įrodymas, kai viena iš sutarties šalių negali vykdyti savo įsipareigojimų ir tai pagrindžia dokumentais. Nenugalima jėga (Force majeure) pripažįstama ir šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Civilinio kodekso 6.212 str.).

Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

Pirmiausia, ką turi padaryti įmonė ar verslininkas – informuoti kitą sandorio šalį apie tokios aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties vykdymui. Jei tokio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo apie aplinkybę, tai pastaroji privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Tačiau šios Civilinio kodekso straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ar reikalauti mokėti palūkanas“, - pažymi rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė.

Komercine veikla užsiimantiems asmenims reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kokios Force majeure aplinkybės nustatomos pačioje sutartyje, ar yra nustatytas konkretus pranešimų apie aplinkybių atsiradimą terminas ir būdas.

Rūmai pažymi, kad visi prašymai vertinami individualiai, kruopščiai nagrinėjant pateiktą subjektų informaciją, sutartis, kitus dokumentus, siekiant, kad force majeure aplinkybės būtų įvertintos kokybiškai, o pažyma tiktų pagrįsti subjekto negalėjimą vykdyti įsipareigojimų.

 

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka:

 1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 2. Pažymos išduodamos asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine - ūkine veikla.
 3. Asmuo, norintys gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;
  • sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
  • kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
  • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
  • dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
  • dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą;
  • prireikus - kitus papildomus dokumentus.
 4. Rūmai turi išnagrinėti asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo, tačiau sieks tai padaryti kaip galima greičiau.
 5. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure).
 6. Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.
 7. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.
 8. Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.
 9. Pažyma pasirašoma rūmų direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu.

Dėl force majeure pažymų išdavimo kompanijoms, veiklą vykdančioms Vilniaus ir Alytaus apskrityse, reiktų kreiptis el. paštu vilnius@cci.lt, konsultacijų telefonas Vilniuje (konsultuoja rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė): +370 (615) 90903.

Kontaktai Kaune: https://chamber.lt/

Kontaktai Klaipėdoje: http://www.kcci.lt/

Kontaktai Panevėžyje: https://paneveziorumai.lt/lt/

Kontaktai Šiauliuose:  https://www.rumai.lt/

Nemokamas konsultacijas taip pat teikia advokatų kontoros AVOCAD advokatai:

EGIDIJUS LANGYS

Partneris / Advokatas

T: +370 659 65989
E: egidijus.langys@avocad.lt

LAURYNAS STANIULIS

Vadovaujantysis partneris / Advokatas

T: +370 659 25567
E: laurynas.staniulis@avocad.lt

JONAS ZARONSKIS

Partneris / Advokatas

T: +370 655 92725
E: jonas.zaronskis@avocad.lt

Rūmų nariams nemokama žodinė konsultacija (iki pusės valandos):

Aranausko advokatų profesinė bendrija NEXUS
Advokatas Arvydas Aranauskas
+370 5 275 17 82
+370 699 08554
arvydas.aranauskas@anx.lt
https://www.messenger.com/t/arvydas.aranauskas.92

Prekių kilmės sertifikatai

Prekių kilmės sertifikatas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė.

Įmonės, norinčios išsiimti prekės kilmės sertifikatus, pirmiausia kviečiamos kreiptis telefonu ar e. paštu:

Jekateriną Komarovą tel. +370 (618 ) 39097 arba (8 ~ 5) 213 5550, el. paštu jekaterina.komarova@cci.lt (Vilniuje);

Jolitą Linkevičienę tel. +370 (612) 09 301, el. paštu jolita.linkeviciene@cci.lt  (Alytuje);

Regimantą Baravyką tel. (8~340) 60 072, el. paštu r.baravykas@cci.lt (Ukmergėje).

PKS išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

Įmonės, kurioms būtinos konsultacijos gali kreiptis ir į rūmų narius – advokatus, kurie taip pat pasirengę teikti konsultacijas.   Rūmų narių teisininkų, konsultuojančių dėl Force majeure pažymų, sąrašas

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis