fbpx

Prisijungti

Naujienos

Kokius pokyčius atneš naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas

Dr. Vilius Nikitinas, „BITA LAW“ vadovaujantis partneris: gegužės 2 d. Seimas pakartotinai svarstė ir paliko galioti kovą priimtą naują Viešųjų pirkimų įstatymą, kuriuo bus įgyvendintos dar 2014 m. priimtos ES viešųjų pirkimų direktyvos. Nors Lietuvos Prezidentė balandžio 18 d. vetavo Seimo priimtą Viešųjų pirkimų įstatymą, tačiau įstatymas turėjo įsigalioti, mat pagal ES viešųjų pirkimų direktyvas jis turėjo būti priimtas dar 2016 m. Naujai priimtas įstatymas įsigalios nuo šių metų liepos 1 d.

Naujajame įstatyme numatyta nemažai pokyčių. Jame konkrečiai nustatyta, kokia tiekėjų pasiūlymų informacija negalės būti laikoma konfidencialia. Tai – pagal įstatymus viešai skelbtina informacija, taip pat duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją ir apie pasitelkiamus subrangovus. Be to, ir kita informacija negalės būti laikoma konfidencialia, jeigu tiekėjas neįrodys būtinybę ją įslaptinti. Patikslinus konfidencialios informacijos sampratą, perkančiosios organizacijos privalės daugiau informacijos atskleisti jos prašantiems dalyviams. Konkursų dalyviai, gavę daugiau informacijos (pvz., apie konkurentų kvalifikaciją) turės daugiau galimybių ginti savo teises teismuose. Šis pakeitimas atneš daugiau skaidrumo viešųjų pirkimų procedūrose ir suvaržys tiekėjų pastangas įslaptinti didžiąją pasiūlymo dalį.

Taip pat įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis ir taip sudaryti galimybes pirkimo dalyviams konkuruoti dėl skirtingų jo dalių. Neskaidyti pirkimo objekto į dalis perkančiosios organizacijos galės tik išimtiniais atvejais. Tokiu būdu smulkus ir vidutinis verslas skatinamas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Nemažai pokyčių numatyta ir vertinant tiekėjų kvalifikaciją. Jeigu tiekėjas valstybei bus skolingas daugiau nei 50 eurų mokesčių, perkančioji organizacija turės sudaryti galimybes skolą padengti kvalifikacijos vertinimo metu. Jeigu tiekėjas skolą padengs, jis bus laikomas atitinkančiu keliamus reikalavimus. Tiekėjams atsiras daugiau galimybių apsiginti, jeigu skola valstybei egzistavo trumpą laiką. Šis pakeitimas atneš didesnę konkurenciją pirkimuose, nes perkančiosios organizacijos nebegalės atmesti tų tiekėjų, kurie spės laiku padengti skolą valstybei.

Įtvirtinta, kad tiekėjas bus šalinamas iš pirkimo, jeigu jis bus sudaręs konkurenciją iškreipiančius susitarimus su kitais tiekėjais – užteks, kad perkančioji organizacija surinktų pakankamai duomenų, pagrindžiančių tokią aplinkybę. Taigi, nereikės net ir Konkurencijos tarybos ar teismų, kad būtų konstatuotas faktas, jog susitarimas iškreipia konkurenciją. Šiuo siekiama atbaidyti rinkos subjektus dalyvauti konkurenciją pažeidžiančiuose susitarimuose ar atlikti kitokius neteisėtus veiksmus, o perkančiosioms organizacijoms suteikia įrankius pašalinti neteisėtus veiksmus atliekančius tiekėjus iš pirkimo procedūrų.
Didesnis dėmesys skiriamas ir interesų konfliktų prevencijai. Tiekėjas, kuris bus patekęs į interesų konflikto situaciją, t. y., kai bus nustatoma, kad komisijos nariai ar kiti asmenys yra asmeniškai suinteresuoti pirkimo rezultatu tiekėjo naudai, bus šalinamas iš pirkimo procedūrų.
Numatytas įdomus teisinis reguliavimas tiekėjams, viešojo pirkimo procedūrų metu pateikusiems melagingą informaciją. Tiekėjas, kuris iš pirkimo procedūrų bus šalinamas dėl to, kad pateikė melagingą informaciją, vienerius metus negalės dalyvauti jokiame Lietuvoje vykdomame viešajame pirkime. Jeigu tiekėjas skųs perkančiosios organizacijos sprendimą teismui, tačiau jis nepatenkins ieškinio, vienerių metų pašalinimo iš visų viešųjų pirkimų terminas bus skaičiuojamas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Melagingą informaciją pateikę ir pašalinti tiekėjai bus skelbiami viešai.

Padidinti reikalavimai ir dėl juodųjų sąrašų. Į nepatikimų tiekėjų sąrašą patekusį dalyvį bus privaloma šalinti. Juodajame sąraše ūkio subjektas atsidurs, jei iš esmės pažeis sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir perkančioji organizacija ją nutrauks, taip pat, kai teismas dėl netinkamai vykdomos sutarties iš dalyvio perkančiosios organizacijos naudai priteis atlyginti nuostolius. Tokie tiekėjai net trejus metus negalės dalyvauti jokiame viešajame pirkime. Be to, bus šalinamas ir toks dalyvis, kuris nėra nepatikimų tiekėjų sąraše, tačiau bus įsteigtas tam, kad nebūtų pašalintas šiuo pagrindu. Dabar nepatikimų tiekėjų sąraše jau yra 18 ūkio subjektų. Tikėtina, kad ateityje šis sąrašas bus ilgesnis, todėl tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams nepatikimų tiekėjų sąrašas ir su juo susijęs teisinis reguliavimas taps dar aktualesnis. Lietuvos teismuose jau yra nagrinėjamos bylos, kad į nepatikimų sąrašus būtų įtraukti kai kurie tiekėjai ir tokių bylų turėtų daugėti. Tad tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams bus aktuali teisinė pagalba ir patarimai dėl nepatikimų tiekėjų sąrašo taikymo.

Jeigu viešojo pirkimo procedūrų metu tiekėjas neatitiks reikalavimų, (pvz., taps skolingas valstybei, pažeis konkurencijos teisės normas, padarys rimtą profesinį pažeidimą ir pan.) jis bus šalinamas iš pirkimo. Tad tiekėjai turės būti atidūs ir kvalifikacijos reikalavimų laikytis ne tik galutinę pasiūlymų patiekimo dieną, bet ir vėliau, t. y., visų viešojo pirkimo procedūrų metu, iki pirkimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į tai, kad didžiąja dalimi atitikimas pašalinimo pagrindams gali būti patikrinamas viešai prieinamais duomenimis, kiti tiekėjai, nelaimėję konkurso, taip pat galės būti atidūs ir sekti, ar laimėtojas vis dar atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Kvalifikacijos reikalavimai labiau skatins smulkųjį ir vidutinį verslą. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija, nustačiusi tam tikrų metinių pajamų reikalavimą, gali jų reikalauti ne daugiau, kaip du kartus didesnių už pirkimo vertę. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnybos metodika dėl kvalifikacijos vertinimo bus ne rekomendacinio, bet privalomojo pobūdžio.

Numatyti pokyčiai ir subrangoje. Perkančiosios organizacijos privalės tikrinti, ar yra pagrindo šalinti pasitelktus subrangovus, o jeigu jie neatitiks kokio nors reikalavimo, tiekėjai turės pakeisti subrangovą į kitą, kuris atitiktų reikalavimus. Taigi, bus pakeista susiformavusi praktika, pagal kurią pasiūlymų vertinimo metu draudžiama atsisakyti arba priimti naujus subrangovus. Taip pat bus įtvirtintas tiesioginis perkančiosios organizacijos finansinis atsiskaitymas su subrangovais. Greta to, perkančiosios organizacijos galės reikalauti, kad subrangovai solidariai atsakytų už pirkimo sutarties vykdymą. Siekdamos užtikrinti savo interesus perkančiosios organizacijos turėtų tuo pasinaudoti.

Bus skatinamas ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Tokie pirkimai privalės sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. bendros perkančiosios organizacijos vykdomų viešųjų pirkimų vertės. Iki šiol buvo nedaug bylų dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus, tačiau padaugėjus tokių viešųjų pirkimų, tikėtina, padaugės ir bylų. Savo ruožtu tiekėjams reikės profesionalių patarimų ir teisinės pagalbos, siekiant tinkamai apginti savo teises.

Tiekėjams dar labiau sutrumpinamos ginčų nagrinėjimo procedūros – nuo šiol jie visas pretenzijas privalės pateikti per 10 kalendorinių dienų, o jeigu pirkimas supaprastintas – per 5 darbo dienas. Tai leis perkančiosioms organizacijoms operatyviau įvykdyti viešųjų pirkimų procedūras. Tuo tarpu tiekėjai turės dar greičiau reaguoti į perkančiųjų organizacijų veiksmus bei itin operatyviai pasitelkti teisinę pagalbą, jeigu pageidaus ginti galimai pažeistus savo interesus.

Bendra tendencija ta, kad naujuoju teisiniu reguliavimu bus nustatoma liberalesnė tvarka tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Daugeliu atvejų nebebus galima situacijų vertinti formaliai, o tiekėjams bus palikta daug galimybių net padarius tam tikrų klaidų jas operatyviai ištaisyti ir konkuruoti dėl pirkimo sutarčių sudarymo. Naujasis teisinis reguliavimas atneš nemažai pokyčių, o prisitaikyti prie jų tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams padės operatyvi ir profesionali teisinė pagalba.

BITA LAW – unikali teisinių kompetencijų platforma, vienijanti geriausius visų pagrindinių teisės sričių ekspertus, pripažintus bendrovių vidaus teisininkus. Teikiamos paslaugos įmonių, darbo, mokesčių, konkurencijos, transporto, energetikos, žiniasklaidos, finansų, viešųjų pirkimų, nekilnojamojo turto, intelektinės nuosavybės, verslo / reguliacinių ginčų ir kitose Lietuvos bei tarptautinės teisės srityse, neatsiejamos nuo inovatyvaus ir integruoto verslo strategijos, vystymo ir pokyčių valdymo, finansų sričių sprendimų, atitinkančių ateities verslo iššūkius.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis

 

Sveiki!

Smagu, kad domitės galimybe bendradarbiauti su užsienio partneriais. Šiuo metu funkcionalumas yra diegiamas ir artimiausiu metu bus aktyvuotas.