Prisijungti

About Us

Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Vilnius CCIC) is a network of Lithuanian business representatives and community that unites over 460 Lithuanian companies from different business sectors.

The mission of the Chamber is to represent the business interests of state and regional authorities, as well as to provide the services necessary for business enterprises.

Vilnius CCIC together with Alytus and Ukmergė branches is the largest organization joining the business community in Lithuania, operating in accordance with the Law on the Commerce, Industry and Crafts of the Republic of Lithuania.

With the help of modern management, technologies and worker competencies, the Chamber strives to become one of the most advanced, strongest and most successful business communities in Lithuania, whose main goals are:

• to strengthen the competitiveness of enterprises;
• improve the business environment;
• to assemble and strengthen the business community;
• to create a cohesive and harmonious society.

 • History

  • 1925 m. sausio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Prekybos ir pramonės rūmų įstatymas;
  • 1925 m. birželio 18 d. atidaryti pirmieji Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai Kaune;
  • 1936 m. liepos 7 d. paskelbtas prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas;
  • 1940 m. liepos 29 d., okupacinės valdžios sprendimu, Prekybos, pramonės ir amatų rūmai likviduojami;
  • 1973 m. sausio 10 d. įsteigti Lietuvos TSR prekybos ir pramonės rūmai;
  • 1991 – 1992 m. sukurta regioninių prekybos ir pramonės rūmų sistema;
  • 1995 m. lapkričio 14 d. LR Seimas priėmė LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą;
  • 1996 m. kovo 13 d. įsteigti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 • Structure

  Lietuvoje veikia 5 prekybos, pramonės ir amatų rūmai: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais šalies Rūmais yra įsteigę Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją.

  Išsamesnę informaciją apie Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją rasite www.chambers.lt

  Generalinė asamblėja

  Generalinė asamblėja yra visuotinis Rūmų narių atstovų susirinkimas. Kiekvienas Rūmų narys Generalinėje asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą.

  Generalinė asamblėja:

  – nustato Rūmų veiklos kryptis;
  – formuoja komitetus, tvirtina jų nuostatus;
  – priima, papildo ir keičia Rūmų įstatus;
  – tvirtina Rūmų biudžetą (jo sudarymo ir panaudojimo principus);
  – renka Rūmų prezidentą, viceprezidentus, Revizijos komisiją ir jos pirmininką iš Rūmų narių atstovų ketveriems metams, tvirtina Revizijos komisijos darbo reglamentą, gali suteikti buvusiems Rūmų prezidentams Garbės prezidento vardą ir teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose, turint  patariamojo balso teisę;
  – atšaukia Rūmų prezidentą, viceprezidentus, Revizijos komisiją ir jos pirmininką;
  – renka iš Rūmų narių atstovų Tarybą, nustato jos narių skaičių, funkcijas ir įgaliojimus;
  – atšaukia Tarybą ir pavienius jos narius;
  – tvirtina Rūmų prezidento bei Revizijos komisijos pirmininko ataskaitas;
  – likviduoja Rūmus;
  – vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

  Generalinei asamblėjai pirmininkauja Rūmų prezidentas.
  Generalinė asamblėja šaukiama prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. Generalinę asamblėją šaukia ir medžiagą jai ruošia Taryba.

  Rūmų valdymo organai:

  Taryba;
  generalinis direktorius.

  Taryba vadovauja Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų ir atsiskaito Generalinei asamblėjai. Taryba vadovaujasi Generalinės asamblėjos patvirtintu Rūmų tarybos darbo reglamentu.

  Generalinė asamblėja renka Tarybą iš Rūmų narių atstovų. Kiekvienas Rūmų narys Tarybos rinkimuose turi po vieną balsą, balsuodamas už kiekvieną kandidatą. Į Rūmų tarybą išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Į Tarybos sudėtį įeina Rūmų prezidentas ir 6 viceprezidentai.

  Taryba renkama ketveriems metams iš Rūmų narių atstovų, įskaitant Rūmų prezidentą ir 6 viceprezidentus. Tarybos narių skaičių nustato Generalinė asamblėja. Generalinė asamblėja turi teisę atšaukti prieš terminą visą Rūmų tarybą arba bet kurį Rūmų tarybos narį. Rūmų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

  Taryba atlieka šias funkcijas:

  – šaukia Generalinę asamblėją;
  – nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką, sumažina nario mokestį arba laikinai atleidžia nuo jo;
  – nustato Rūmų paslaugų įkainius;
  – sudaro darbo komisijas ir ekspertų grupes, nustato jų veiklos tikslus, kompetenciją, skiria jų pirmininkus arba vadovus;
  – analizuoja Rūmų biudžeto vykdymą, Rūmų administracijos veiklą, Revizijos komisijos pateiktą medžiagą;
  – kasmet tvirtina Rūmų pajamų – išlaidų sąmatą ir jos vykdymą;
  – priima ir šalina Rūmų narius;
  – prezidento siūlymu ketveriems metams skiria ir atšaukia Rūmų generalinį direktorių;
  – tvirtina Rūmų administracijos darbo reglamentą;
  – steigia ir likviduoja Rūmų filialus ir atstovybes, tvirtina Rūmų filialų nuostatus ir atstovybių įgaliojimus;
  – priima sprendimus dėl jungimosi į asociacijas;
  – atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui.

  Rūmų prezidentas pirmininkauja Rūmų Generalinėje asamblėjoje ir Tarybos posėdžiuose, vadovauja Tarybai, kviečia Tarybos posėdžius, pasirašo Tarybos sprendimus, atstovauja Rūmams Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis. Sutartis, kuriose numatomi finansiniai Rūmų įsipareigojimai, prezidentas sudaro, kai tai padaryti jį įgalioja Taryba. Prezidentas neatsako už Rūmų biudžeto vykdymą.

  Kai prezidento nėra,  jo funkcijas atlieka vienas iš viceprezidentų. Viceprezidentai taip pat vykdo specialias prezidento užduotis ir pavedimus.

  Generalinį direktorių prezidento siūlymu 4 metams skiria ir atšaukia Taryba paprasta balsų dauguma. Generalinis direktorius dalyvauja Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

  Rūmų generalinis direktorius yra Rūmų administracijos vadovas. Jis nustato pareigybes, priima ir atleidžia darbuotojus, tvirtina pareigines instrukcijas, nustatyta tvarka atidaro Rūmų sąskaitas bankuose ir disponuoja Rūmų turtu bei lėšomis, atstovauja Rūmams įvairiose Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, sudaro tarptautines ir kitas sutartis. Generalinis direktorius atsako už Rūmų biudžeto vykdymą bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą. Už savo veiklą jis atsiskaito Tarybai.

 • Activities

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai:

  – išduoda prekių kilmės sertifikatus bei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas;
  – tvirtina užsienio prekybai naudojamų dokumentų autentiškumą;
  – konsultuoja GS1 brūkšninių kodų gavimo klausimais;
  – skelbia užsienio įmonių verslo pasiūlymus;
  – informuoja ir konsultuoja Rūmų narius ir kitas Lietuvos įmones apie parodas ir muges užsienyje;
  – konsultuoja ir teikia pagalbą Rūmų nariams, norintiems susirasti verslo partnerių užsienyje;
  – konsultuoja Rūmų narius ir kitas Lietuvos įmones muitų, prekių kilmės sertifikatų, ATA knygelių išdavimo klausimais;
  – organizuoja užsienio verslininkų misijas Lietuvoje ir Lietuvos verslininkų misijas užsienyje;
  – organizuoja užsienio įmonių pristatymus;
  – organizuoja parodų ir mugių užsienyje lankymą ir dalyvavimą jose;
  – organizuoja konferencijas ir seminarus;
  – įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant profesinį jaunimo mokymą bei suaugusiųjų švietimą;
  – konsultuoja įmonių steigimo klausimais;
  – leidžia Rūmų informacinį leidinį.

  Alytaus ir Ukmergės filialai:

  – teikia verslo ir valdymo konsultacijas, ruošia įmonių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo dokumentus;
  – organizuoja verslininkų misijas į užsienį, tarptautines parodas bei prekybos muges;
  – atlieka užsienio partnerių paiešką;
  – organizuoja kursus bei seminarus, aktualius verslui;
  – išduoda prekių kilmės sertifikatus;
  – atlieka nevyriausybinių dokumentų oficialius vertimus; spausdina, maketuoja tekstus; ruošia reklamą, teikia kitas paslaugas.


What do the members of the CCI say?

Become a member

Member profile can only be viewed by members of Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts

Register